Kwatery prywatne
1.jpg
2.jpg
foto-left.png
foto-right.png

Statut Fundacji Dzieci Pienin

Fundacja Dzieci Pienin

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA DZIECI PIENIN zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Marka Jerzyńskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krościenku n/Dunajcem przy ulicy Kingi 4 za numerem repertorium A I 1967/2000, z dnia 28 października 2000.

§ 2
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 5
Siedzibą Fundacji jest Krościenko nad Dunajcem.

§ 6
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, może również działać poza jej granicami.

§ 7
Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń.

§ 8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 9
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 10
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Fundacja DZIECI PIENIN w Krościenku n/D.Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

§ 11
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich
2. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym
3. Działanie na rzecz rozwoju sieci placówek dydaktyczno-wychowawczych
4. Poprawa warunków nauczania w szkołach wiejskich

§ 12
Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
1. finansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji placówek oświatowych,
2. finansowanie i organizowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych oraz wyposażenia szkół,
3. finansowanie i organizowanie działalności szkolnych kół zainteresowań,
4. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
5. organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, kolonie i obozy, oraz leczenia w kraju i zagranicą,
6. dofinansowywanie szkół i ośrodków integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

§ 13
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 14
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora
Fundacji w kwocie pieniężnej 5 000zł (słownie pięć tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 15
Z funduszu założycielskiego Fundator przeznacza kwotę w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych) na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o której mowa w § 49 Statutu.

§ 16
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 17
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. dochodów z majątku Fundacji,
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. subwencji i dotacji od instytucji państwowych i osób prawnych,
4. środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami,
5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 18
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 19
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach zagranicą, korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom zagranicznym.

§ 20
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza - i to jedynie wtedy, gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan czysty spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 21
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji.
2. Rada Fundacji.


§ 22
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach doradczych, inicjatywnych i nadzorczych.

§ 23
W skład Rady Fundacji, zwanej dalej Radą wchodzi od 5 do 11 osób. Radę Fundacji powołuje Fundator. Po każdym roku obrachunkowym dwóch darczyńców, którzy dokonali największych darowizn lub dotacji, na rzecz Fundacji ma prawo przedstawić Fundatorowi propozycję osób na członków Rady.

§ 24
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 25
Kadencja członka Rady trwa dwa lata.

§ 26
Członkowie Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i popularyzowania jej celów.

§ 27
Wszyscy członkowie Rady mają równe prawa i obowiązki.

§ 28
Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub Fundatora, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 29
Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu i terminie oraz porządku obrad.

§ 30
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania potrzebnych wyjaśnień.

§ 31
Przewodniczący Rady i Wice Przewodniczący wybierany jest przez członków Rady zwykłą większością głosów na pierwszym zebraniu nowej kadencji.

§ 32
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos Przewodniczącego, z tym, że dla prawomocności wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady lub jego zastępcy.

§ 33
Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.

§ 34
W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.

§ 35
Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
2. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów opracowanych przez Zarząd Fundacji,
3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie swojej oceny Fundatorowi,
5. podejmowanie inicjatyw w celu gromadzenia środków na cele Fundacji,
6. występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia z inną fundacją lub likwidacją fundacji,
7. przyznawanie odznak, medali honorowych i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla Fundacji.

§ 36
Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem liczy od 3 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.

§ 37
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 38
Decyzję o wysokości wynagrodzenia Zarządu podejmuje Fundator.

§ 39
Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.

§ 40
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora bądź śmierci.

§ 41
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.

§ 42
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady i Fundatora.

§ 43
Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 44
Do ważnego podjęcia uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 45
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 46
Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków zarządu lub Fundatora.

§ 47
Oświadczenie woli w imieniu Zarządu jest ważne, jeżeli zostanie podpisane przez dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 48
Do zakresu działań Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej za zewnątrz,
2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz preliminarza jej wydatków,
4. podejmowanie decyzji dotyczących przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
5. tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
6. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz ustalanie wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej Fundacji oraz w działalności gospodarczej,
7. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych i przedstawianie ich Fundatorowi i Radzie Fundacji,
8. występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia z inną fundacją lub likwidacją fundacji,
9. podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.


Rozdział V
Działalność gospodarcza

§ 49
Fundacja Może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1. handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi,
2. działalność wydawnicza,
3. usługi reklamowe i marketingowe oraz pośrednictwo w zakresie tych usług,
4. urządzanie loterii fantowych, konkursów audio-tele.

§ 50
Dochody osiągnięte z działalności, o której mowa w § 49 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej. Dochody osiągnięte z działalności gospodarczej zawartej w § 49 pkt. 4 przeznaczone będą w całości na realizację określonych z zezwoleniu Ministra Finansów i regulaminie gry przez niego zatwierdzonym celów społecznie użytecznych.

§ 51
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej - przez jednostki organizacyjne zwane dalej "zakładami".

§ 52
Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji. Kierownik Zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

§ 53
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.


Rozdział VI
Zmiana Statutu i celu Fundacji

§ 54
Fundator może zmienić cel Fundacji lub jej Statut, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 55
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu Fundacji.

§ 56
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 57
Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu Fundacji.

§ 58
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz Szkoły Podstawowej w Krościenku n/Dunajcem.

§ 59
Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.

§ 60
Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Edukacji Narodowej.

§ 61
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Choose language
Current language: Language

Accommodation
Góralski domek w Pieninach "POD PSTRĄGIEM"
check more 
Accommodation
Schronisko Orlica Szczawnica
Prices 35 - 72
check more 
Accommodation
Willa Szarotka
check more 
show all
SEARCHER
Pieniny on the map
pieniny-mapa.gif
Weather in Pieniny
Pogoda w Pieninach - meteoprog.pl pogoda-w-pieninach.jpg

Nasi partnerzy

 

 

gckkroscienko.pl

 

 

Podhalanka.pl

 

Pieninyinfo.pl

Kwatery prywatne
table-left-bottom.png
table-right-bottom.png
Accommodation in Pieniny Tourist services Mountains in Poland Accommodation in region Various websites

Hotele w Szczawnicy

Noclegi w Czorsztynie

Noclegi w Grywałdzie

Noclegi w Krościenku

Pensjonaty w Niedzicy

Noclegi w Kluszkowcach

Noclegi w Maniowach

Kwatery w Ochotnicy

Noclegi w Sromowcach

Noclegi

Gastronomia

Transport - busy

Sport i rekreacja

Regionalne

Karczmy regionalne

Restauracje

Góry Pieniny

Pieniny mapa

Beskid Sądecki

Beskid Sądecki mapa

Góry Gorce

Gorce mapa

Tatry Polskie i Słowackie

Tatry mapa

Beskidy i Pogórze

Nocowanie.pl

Kroscienko.com

Pieninynoclegi.pl

Sromowce-nizne.pl

 

Portal Małopolski

Pieniny & Dunajec

Busy - transport

DMOZ Directory

Spływ Dunajcem

Mapa strony

24 Leadergorce-pieniny.pl czorsztyn.png niedzica-zamek.png noclegi-w-pieninach.png

 

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe Projekty”, zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Copyright © s.m.art since 2004

Pieniny Szczawnica Krościenko Czorsztyn noclegi

Pieniny Szczawnica Sromowce noclegi

Czorsztyn Niedzica Sromowce hotele pensjonaty