• Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5


  • rafting

Przydatne inforamcje z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

1. Podstawowym zadaniem Pienińskiego Parku Narodowego jest zachowanie i przywracanie swoistego krajobrazu Pienin oraz udostępnienie go do badań naukowych, zwiedzania i wypoczynku.


2. Przebywających na terenie Parku obowiązują przepisy ujęte w Ustawie i rozporządzeniu oraz niniejszym regulaminie, a także stosowanie się do poleceń pracowników Parku i Straży Parku.

3. Zwiedzanie może odbywać się tylko wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych. Zatrzymywanie się i odpoczynek powinny odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych.

4. Wycieczki zbiorowe powinny zwiedzać park wyłącznie pod kierownictwem przewodników górskich. Ilość uczestników wycieczki obsługiwanej przez jednego przewodnika nie może przekraczać 40 osób.

5. Spływ turystyczny przez przełom Dunajca w Pieninach może odbywać się za pośrednictwem upoważnionego przez dyrektora Parku organizatora, na czółnach regionalnych, obsługiwanych przez kwalifikowanych flisaków zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Flisaków Pienińskich - zgodnie z regulaminem spływu. Dopuszczany jest również spływ kajakami zgodnie z obowiązującymi na rzece granicznej przepisami. Dobijanie do brzegu na terenie przełomu Dunajca jest niedozwolone z wyjątkiem przypadków losowych.

6. Używanie pojazdów mechanicznych i konnych dozwolone jest jedynie na drogach publicznych. Na odcinkach dróg przebiegających przez teren Parku zabrania się używania sygnałów dźwiękowych.

7. Używanie rowerów dozwolone jest, oprócz dróg publicznych, na Drodze Pienińskiej w Szczawnicy i drodze do Krasu w Krościenku n/D. Jazda na rowerze po szlakach pieszych jest zabroniona.

8. Ruch narciarski może się odbywać tylko na otwartych niezalesionych zboczach i polanach z wyłączeniem terenów objętych ochroną ścisłą.

9. Na terenie Parku zabronione jest uprawianie wspinaczki skalnej.

10. Organizowanie imprez sportowych i turystycznych może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku.

11. Na obszarze Parku zabrania się;

a) zaśmiecania i zanieczyszczania wód, powietrza i gleby,
b) polowania, wędkowania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
c) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
d) wprowadzania psów,
e) zbioru dziko rosnących roślin albo ich części, w szczególności owoców i grzybów,
f) niszczenia i uszkadzania zabytków kulturowych,
g) zakłócania ciszy, obozowania i wzniecania ognia,
h) prowadzenia działalności handlowej, umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków bez zgody Dyrektora Parku,
i) używania lotni i motolotni oraz łodzi motorowych.

12. Funkcjonariusze Straży Parku mają prawo do legitymowania osób przebywających na terenie Parku oraz nakładania mandatów karnych.

13. Przebywającym w Pienińskim Parku Narodowym powierza się pieczę nad zachowaniem w stanie nienaruszonym jego przyrody.